ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΙΣΟΔΟΞΟ)

α/α

Περιγραφή εργασίας

2003-5

2006

2007

2008

2009

Έναρξη

Λήξη

1

Σύσταση Φορέα Β.Ε.ΠΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2006

8-2006

2

Μελέτη Βιωσιμότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2003

12-2003

3

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2003

12-2003

4

Προκαταρκτική Μελέτη Γενικής Διάταξης (MasterPlan) Προμετρήσεις-Προϋπ/σμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2003

12-2003

5

Διαδικασία έκδοσης ΚΥΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-2003

12-2004

6

Πολεοδομική μελέτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2006

6-2006

7

Γεωτεχνική –Γεωλογική μελέτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2006

5-2006

8

Μελέτη οριογραμμών ρεμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2006

5-2006

9

Διαδικασία έγκρισης ΠΜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2006

10-2006

10

Υψομετρική μελέτη – μελέτη οδών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2006

3-2007

11

Μελέτη δικτύων υποδομής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2006

3-2007

12

Μελέτη κτιριακών έργων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2006

6-2007

13

Αδειοδοτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2007

6-2007

14

Μελέτη κοινόχρηστων χώρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2006

4-2007

15

Μελέτες οργάνωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2006

5-2007

16

Κύρωση και μεταγραφή ΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2006

2-2007

17

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2007

3-2008

18

Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2007

3-2008

19

Έκδοση Α΄ διαπιστωτικής απόφασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2008

8-2008

20

Κατασκευή έργων οδοποιίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2007

9-2007

21

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2007

6-2008

22

Κατασκευή λοιπών δικτύων υποδομής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2007

6-2008

23

Κατασκευή κτιριακών έργων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2008

6-2009

24

Κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2008

3-2009

25

Δενδροφυτεύσεις –Έργα πρασίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2009

5-2009

26

Έκδοση Β΄ διαπιστωτικής απόφασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2009

8-2009