Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2012:

Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος: Ελένη Παπανδρέου
Α' Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Κουτσουρέλη
B' Αντιπρόεδρος: Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου
Μέλη:

Αννα Πενθερουδάκη
Γεώργιος Γεράρδος
Αριστοτέλης Αννινος
Δημήτρης Παπανικολάου
Δημήτρης Παπακοσμάς