Οικονομικά Στοιχεία

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο/Μετοχές: 7.832.310 Ευρώ /2.610.770 Μετοχές

Σημερινή εκτιμώμενη αξία μετοχής, με βάση μόνο την αξία της ιδιόκτητης Γης περίπου 20€..

Περιουσιακά στοιχεία: Οικόπεδο 437 στρεμμάτων, αγορασμένο με ανέκκλητο προσύμφωνο, και συμβόλαιο μεταβίβασης κυριότητας για τα 330,852 στρέμματα, από τα οποία τα 216 έχουν χαρακτηριστεί με την ΚΥΑ Φ/Α/19.2/22514/1625 ως ΒΕΠΕ