ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι. Η έκταση της Τεχνόπολης και το θεσμικό της καθεστώς

Το γήπεδο επί του οποίου θα αναπτυχθεί το Έργο, εκτάσεως 216 στρεμμάτων, βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα της Ακρόπολις ΑΕ, έχει πλήρως εξοφληθεί και χωροθετηθεί σαν Τεχνόπολη με την προβλεπόμενη από το Ν. 2545/1997 διαδικασία έκδοσης ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει και τους όρους δόμησης της Τεχνόπολης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτρεπτή ανώτατη δόμηση ανέρχεται στα 108.000 τ.μ. (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ/Α/19.2/12050/1266/29-12-2006 Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ).

Το ΣτΕ, με το υπ’ αριθμ. 305/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας που εξέδωσε το Ε’ Τμήμα στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του Π.Δ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το οποίο ρυθμίζονταν οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της ζώνης προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας και το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει την ως άνω έκταση στη ζώνη προστασίας της Πάρνηθας, την είχε δηλαδή εξαιρέσει, έκρινε ότι εσφαλμένα το σχέδιο Π.Δ. που του υποβλήθηκε είχε εξαιρέσει από τη ζώνη προστασίας της Πάρνηθας την έκταση αυτή. Σε συμμόρφωση προς το ως άνω Πρακτικό Επεξεργασίας, κατατέθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο στο ΣτΕ προς επεξεργασία νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί “Τροποποίησης του από 19.7/24.7.2007 Π.Δ. “Καθορισμός Ζωνών του ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής)” (Δ’ 336)”, με το οποίο θεσμοθετήθηκε η Ειδική Ζώνη Ε7 που αφορά την Τεχνόπολη. Η Ολομέλεια του ΣτΕ, αφού έλαβε υπ’ όψη το προαναφερθέν σχέδιο Π.Δ., τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων, καθώς και το επιστημονικό υλικό που της υποβλήθηκε, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 239/2008 γνωμοδότησή της, με την οποία επιτρέπεται η υλοποίηση της Τεχνόπολης στην ανωτέρω Ζώνη, κρίνοντας ότι η δημιουργία της Τεχνόπολης δεν παραβλάπτει τους σκοπούς της προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

ΙΙ. Η Πολεοδόμηση της Τεχνόπολης

Στις 9.6.2006 υποβλήθηκε εγκαίρως και αρμοδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2545/97 η Πολεοδομική Μελέτη, η οποία, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Φ/Α/19.2/12050/1266/29-12-2006 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ που περιόριζε τα όρια της περιοχής της ΒΕΠΕ στα 216 στρέμματα, τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου στις 2.2.2007. Στην τροποποιημένη Πολεοδομική Μελέτη ενσωματώθηκαν και τα ευρήματα της εγκεκριμένης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της ΒΕΠΕ. Μετά τη δημοσίευση του συμπληρωματικού ΠΔ για την Πάρνηθα, η Πολεοδομική Μελέτη δημοσιοποιήθηκε, έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών και ήδη σήμερα έχει γνωμοδοτήσει θετικά και το Περιφερειακό Συμβούλιο Οικοισμού και Περιβάλλοντος.

ΙΙΙ. Το τεχνικό αντικείμενο του Έργου

Α. Έργα Υποδομής

α. Δίκτυα ομβρίων, αποχέτευσης, ύδρευσης, άρδευσης, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, πυρόσβεσης, εσωτερικό οδικό δίκτυο, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκο και περιμετρική ζώνη πρασίνου. Εκτιμώμενο κόστος: 19, 03 εκατ. €.

β. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινωφελών και υποστηρικτικών λειτουργιών συνολικής επιφάνειας 11.900 τ.μ., με τις παρακάτω χρήσεις:

 • Συνεδριακό κέντρο και εστιατόριο
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήριο, κέντρο υδροθεραπείας και εστιατόριο χορτοφάγων
 • Περίπτερα αναψυχής εντός του Πάρκου της Τεχνόπολης και φυλάκια
 • Εγκαταστάσεις πρόνοιας, παιδικός σταθμός, ιατρείο πρώτων βοηθειών, φαρμακείο
 • Ξενώνας επισκεπτών
 • Εκθεσιακός χώρος προϊόντων τεχνολογίας
 • Κτίριο κεντρικών υπηρεσιών διοίκησης και τεχνικών υπηρεσιών

Εκτιμώμενο κόστος: 14, 96 εκατ. €.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος των υποδομών ανέρχεται στα 34 εκατ.€

Β. Κτίρια Γραφείων Επιχειρήσεων

Συνολική Επιτρεπόμενη Δόμηση: 96.100 τ.μ.

Οι μόνες επιτρεπόμενες χρήσεις είναι Γραφεία και Εκπαίδευση.

Αποθήκες και parking:

 • Αποθηκευτικοί χώροι (αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των γραφειακών και εκπαιδευτικών λειτουργιών): 16.200 τ.μ.
 • Υπόγεια parking: 48.420 τ.μ.

Εκτιμώμενο κόστος: 140 εκατ. €.

IV. Θεσμικά στοιχεία του Έργου
 • Το υποέργο Α (υποδομές) είναι έργο του Φορέα ΒΕΠΕ,, τον οποίο έχει συστήσει η Ακρόπολις ΑΕ, όπως προβλέπεται από το Ν. 2545/1997, ως 100% θυγατρική της. Όλες οι μελέτες, τα έργα, οι προμήθειες, οι δανειακές συμβάσεις και οι σχετικές επιδοτήσεις των έργων υποδομών (υποέργο Α) θα πρέπει να γίνουν από και διά μέσου του Φορέα ΒΕΠΕ.
 • Το υποέργο Β (ανωδομές) είναι έργο του ιδιοκτήτη της γης επί των οποίων θα ανεγερθούν οι ανωδομές, δηλαδή της Ακρόπολις ΑΕ. Όλες οι μελέτες, τα έργα, οι προμήθειες, οι δανειακές συμβάσεις και οι σχετικές επιδοτήσεις των ανωδομών (υποέργο Β) θα πρέπει να γίνουν από και διά μέσου της Ακρόπολις ΑΕ.
 • Μετά την ολοκλήρωση των υποδομών, η διοίκηση και διαχείριση των κοινόχρηστων υποδομών, ήτοι οι κτιριακές εγκαταστάσεις κοινωφελών και υποστηρικτικών λειτουργιών συνολικής επιφάνειας 11.900 τ.μ. και η συντήρηση των δικτύων (που αποτελούν το υποέργο Α), θα περάσουν σ’ ένα νέο νομικό πρόσωπο που προβλέπεται να συσταθεί από τον Ν. 2545/1997, ήτοι στον Φορέα Διαχείρισης ΒΕΠΕ, , στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι όσοι θα είναι κατά την ολοκλήρωση του υποέργου Α οικοπεδούχοι εντός της ΒΕΠΕ, με άλλα λόγια κατά κύριο λόγο η Ακρόπολις ΑΕ.
 • Ο Φορέας ΒΕΠΕ και, στη συνέχεια, ο Φορέας Διαχείρισης ΒΕΠΕ θα διαχειρίζονται την Τεχνόπολη σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου «Τεχνόπολη Ακρόπολις» Αφιδνών Νομού Αττικής, ένας κανονισμός που υποβλήθηκε εγκαίρως στο ΥπΑν και που πρόκειται θα λάβει τη μορφή Υπουργικής Απόφασης.