Πρόσκληση των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ)
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ)
Γ.Ε.ΜΗ. 3952701000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία») με την από 19/8/2020 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων, οδός Αδριανείου αρ. 29, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019.
  3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης.
  5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις