Πρόσκληση των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ)
ΑΡ. ΜΑΕ 47065/01AT/B/00/002(07)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία») με την από 14/4/2014 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Ledra Marriott, Λεωφ. Συγγρού αρ. 115, 11745 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013.
  3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού.
  4. Έγκριση καταβληθέντων κατά τη χρήση 2013 μισθών και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των μισθών και αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2014.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Επανάληψη της έγκρισης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.», με ΑΡΜΑΕ 60742/01AT/B/06/524(06).
  7. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού
  8. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης.
  9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28 Μαΐου 2014 στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, οδός Αγγέλου Σικελιανού αρ. 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, οδός Αγγέλου Σικελιανού αρ. 22, την 12 Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Νέο Ψυχικό, 14 Απριλίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις