Αθήνα, Φεβρουάριος 2009
Σχετικά με το ΠΔ. 40707/2008 Τροποποίηση του από 19.7/24.7.2007 π.δ/τος "Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής Δ' 336). (ΦΕΚ Δ 619/19.12.2008 ) γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Με το υπ’ αριθμ. 305/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την επεξεργασία του σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός Ζωνών Προστασίας του Ορεινού Όγκου Πάρνηθας (ν. Αττικής)» του ΥΠΕΧΩΔΕ, κρίθηκε ότι η Διοίκηση οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στη Ζώνη Προστασίας του Ορεινού Όγκου Πάρνηθας η έκταση που έχει ήδη χωροθετηθεί ως Τεχνόπολη με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Φ/Α/19.2/22514/ 1625/13.12.2004.

Μόλις περιήλθε σε γνώση μας η ως άνω γνωμοδότηση του ΣτΕ προχωρήσαμε αμέσως σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και παραστάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για το σκοπό αυτό, υποβάλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες έναν πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο. Για διάστημα περίπου δύο ετών προετοιμάστηκε νέο προεδρικό διάταγμα, σύμφωνο με το περιεχόμενο του υπ’ αριθμ. 305/2006 Πρακτικού Επεξεργασίας, το περιεχόμενο του οποίου οριστικοποιήθηκε με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά το ατυχές γεγονός των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πάρνηθα.

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν να συνταχθεί νέο συμπληρωματικό Π.Δ. στο οποίο, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, προβλέπει την ειδική Ζώνη Ε7 που περιλαμβάνει στην Τεχνόπολη και εντός της οποίας επιτρέπεται η υλοποίηση του Πάρκου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί. Εν συνεχεία, το ως άνω Π.Δ. υπεβλήθη στο ΣΤΕ προς γνωμοδότηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ήδη η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με το υπ’ αριθμ 239/2008 Πρακτικό Επεξεργασίας συμφώνησε «με την ένταξη της έκτασης των 500 περίπου στρεμμάτων στα όρια προστασίας του ορεινού όγκου, προς συμμόρφωση προς την παρατήρηση 7 του ΣτΕ, καθορίζοντας νέα ζώνη Ε7 με χρήση ΒΕΠΕ Τεχνόπολη-Ακρόπολη κατά αναλογία με τις υπόλοιπες Ε ζώνες του σχεδίου Π.Δ. που αφορούν σε χρήσεις εντός του ορεινού όγκου, με ίδιο καθεστώς δόμησης».

Περαιτέρω η ολομέλεια του ΣτΕ αποφάνθει ότι «νομίμως, καταρχήν, εντάσσεται η ως άνω ζώνη των 500 στρεμμάτων (σε επαφή με την Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας) στο όριο προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, σε συμμόρφωση με το προηγούμενο πρακτικό 305/2006. Περαιτέρω δε με ειδική αιτιολογία εκτίθενται στην προεκτεθείσα εισήγηση του Οργανισμού οι λόγοι για τους οποίους η δημιουργία της Τεχνόπολης δεν παραβλάπτει τους σκοπούς της προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας».

Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων ήδη δημοσιεύθηκε το ΠΔ. 40707/2008 Τροποποίηση του από 19.7/24.7.2007 π.δ/τος "Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής Δ' 336) " (ΦΕΚ Δ 619/19.12.2008 ).

Ως εκ τούτου, η υλοποίηση της Τεχνόπολης καθώς και η έγκριση κάθε είδους πράξης από τη Διοίκηση πλέον να προχωρήσουν.<< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου