Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
47065/01/Β/00/553
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία») με την υπ’ αριθμ. 152/19-9-2006 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, με το οποίο ορίζεται ο σκοπός της Εταιρίας.
  2. Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.
  3. Ορισμός της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρίας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις