Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
47065/01/Β/00/553
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία») με την υπ’ αριθμ. 130/23-2-2006 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Απριλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Ledra Marriott, Λεωφ. Συγγρού αρ. 115, 11745 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005.
  3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006 κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού.
  4. Έγκριση καταβληθέντων κατά τη χρήση 2005 μισθών και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των μισθών και αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2006.
  5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
  6. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου. Εξέταση και λήψη απόφασης σχετικά με το ύψος, το είδος (κοινό - μετατρέψιμο) και τους λοιπούς απαιτούμενους όρους. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου και την εν γένει διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την υλοποίηση της έκδοσης.
  7. Επιλογή Επιχειρηματικού Μοντέλου και Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Model – Business Plan) και λήψη αποφάσεων σχετικά με την μέθοδο υλοποίησης και ανάπτυξης του έργου της Τεχνόπολης.
  8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
  9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 23 φεβρουαρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις