Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
47065/01/Β/00/553
σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία») με την υπ’ αριθμ. 126/12-01-2006 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ αρ. 16 Αθήνα ΤΚ 106 75, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13α παρ. 2 Ν 2190/1920, λόγω μη κάλυψης του συνολικού ποσού της αύξησης που αποφασίστηκε στην από 14-7-2005 Τακτική Γενική Συνέλευση.
  2. Τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας.
  3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις