Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
47065/01/Β/00/553
σε Πρώτη (1η) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία») με την υπ’ αριθμ. 111/30-6-2005 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Πρώτη (1η) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο Holiday Inn Attica, το οποίο βρίσκεται στο 40,2ο χμ της Αττικής οδού, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2004 έως 31.12.2004.
  3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού.
  4. Έγκριση καταβληθέντων κατά τη χρήση 2004 μισθών και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των μισθών και αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2005.
  5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού [η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να διενεργηθεί είτε με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης (άρθρο 13 παρ. 6 ΚΝ 2190/1920) είτε υπέρ των υφισταμένων μετόχων της Εταιρίας].
  6. Έγκριση αμοιβής βάσει του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.
  7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πρώτη (1η) επαναληπτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της πρώτης (1η) επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις