Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
47065/01/Β/00/553

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την υπ΄αριθ. 87/5.11.2004 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Νοεμβρίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο ξενοδοχείο ΜΕΤROPOLITAN, οδός Λ. Συγγρού 385 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
  2. Έγκριση σύμβασης εργασίας του κ. Αχιλλέα Χατζηνίκου βάσει του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.
  3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πρώτη (1η) επαναληπτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της πρώτης (1η) επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2004
Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις