Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
47065/01/Β/00/553

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 71/10.3.2004 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Απριλίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο Ledra Marriott, αίθουσα ΡΟΔΟΣ, οδός Λ. Συγγρού 115 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2003 έως 31.12.2003.
  3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού.
  4. Έγκριση καταβληθέντων κατά τη χρήση 2003 μισθών και αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2004.
  5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
  6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Έγκριση αμοιβής βάσει του άρθρου 23 α του Ν.2190/1920
  8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις