Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ.  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
47065/01/Β/00/553

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 50/22-4-2003 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο ξενοδοχείο Ledra Marriott, αίθουσα ΡΟΔΟΣ, οδός Λ. Συγγρού 115 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/01/2002 έως 31/12/2002 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/01/2002 έως 31/12/2002.
  3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση.
  4. Προέγκριση σύμβασης εργασίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρία (βάσει του άρθρου 23α του Ν.2190/1920) και της αντίστοιχης αμοιβής αυτού.
  5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003 κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού
  6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού – επικύρωση σχετικής απόφασης της από 20/12/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
  7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2003
Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στις Γενικές Συνελεύσεις