Αθήνα, Φεβρουάριος 2009
Τεχνόπολη και Περιβάλλον

Η Τεχνόπολη - Ακρόπολις A.E. δεν είναι χώρος εγκατάστασης βιομηχανιών ή βιοτεχνιών, αλλά είναι χώρος που πληρεί υψηλά περιβαντολλογικά πρότυπα και αποτελεί στοιχείο βασικής υποδομής της χώρας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια του κλάδου της πληροφορικής, αμιγώς ιδιωτική, που θα συμβάλει θετικά τόσο στην εθνική όσο και στη τοπική οικονομία. Πράγματι, η Τεχνόπολη-Ακρόπολις A.E. θα επιτρέψει συνεργίες και συνεργασίες στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της πληροφορικής και θα φιλοξενεί ελληνικές, αλλά και πολυεθνικές εταιρείες υψηλής Τεχνολογίας, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς και θερμοκοιτίδες για την υποστήριξη της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών (spin-offs) ερευνητικών προγραμμάτων.

Η τοπική κοινωνία είναι σύμφωνη με τη πρωτοβουλία, καθόσον αναμένεται να συμβάλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι υπό στέγαση δραστηριότητες της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ A.E., περιλαμβάνουν: γραφεία των επιχειρήσεων, κτίρια διοίκησης, χώρους για τη λειτουργία ερευνητικών ιδρυμάτων Θερμοκοιτίδα νεοϊδρυόμενων, μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, Μουσείο Τεχνολογίας, Έκθεση, Βιβλιοθήκη, Αμφιθέατρο, Αίθουσες Εκδηλώσεων και Εκπαιδεύσεων, Αθλητικό Κέντρο, Ιατρείο - Φαρμακείο, Ξενώνα, κλπ. Αντίθετα δε προβλέπονται εγκαταστάσεις μαζικής παραγωγής εξαρτημάτων-συσκευών, ούτε καμιάς μορφής οικιστική ανάπτυξη.

Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρήσεων που θα συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα και τη προστασία του περιβάλλοντος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η Τεχνόπολη δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικό δρυμό, ούτε με τις καμένες εκτάσεις, είναι πολύ κοντά (εφάπτεται) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας και δεν αποτελεί δασική έκταση. Η περιοχή αποτελεί στην ουσία παλιό λατομείο αδρανών υλικών, όπου εξαιτίας των διαβρώσεων του εδάφους από τη βροχή και του αργιλώδους εδάφους, η φύση δεν έχει επανέλθει επί δεκαετίες και η βλάστηση έχει εξαφανιστεί από μεγάλο μέρος, με ύπαρξη πλέον γυμνών εκτάσεων σε μεγάλο βαθμό.

Η χωροθέτηση έγινε κατόπιν αναλυτικής και εμπεριστατωμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου αναλυτικά εκτιμήθηκαν όλα τα δεδομένα (οικονομικά, κοινωνικά, κλπ) και ιδίως τα περιβαλλοντικά δεδομένα, και αποδεικνύεται ότι η χωροθέτηση αυτή επιδρά θετικά και δεν επηρεάζει το περιβάλλον στη περιοχή.

Αντιθέτως, ο σχεδιασμός του έργου έχει πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερο σεβασμό προς το περιβάλλον: η προβλεπόμενη δόμηση είναι εξαιρετικά ήπια, τα κτίρια είναι βιοκλιματικά, χαμηλού ύψους, ενταγμένα πλήρως στο ανάγλυφο του εδάφους και περιλαμβάνουν ιδιαίτερο βιοκλιματικό σχεδιασμό, αποκαθίσταται το περιβάλλον του ανενεργού λατομείου, δημιουργούνται σημαντικότατες ζώνες πρασίνου περίπου 40% της έκτασης με σύστημα πυροπροστασίας.

Η Τεχνόπολη αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο επιχειρηματικότητας, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Σημειώνουμε ότι με την 239/2008 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας εγκρίθηκε η δημιουργία της ειδικής ζώνης Τεχνόπολη – Ακρόπολις στα πλαίσια του Π.Δ. περί ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.<< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου