Αθήνα, Δεκέμβριος 2006
Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Παραίτηση Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δήλωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Μιχάλης Παπασάββας, με την από 28/11/2006 επιστολή του, υποβάλει τη παραίτηση του από Διευθύνων Σύμβουλος, παραμένοντας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ψηφοφορίας προχώρησε στην ανασυγκρότηση του ως ακολούθως:

  1. Νικόλαος Παπανδρέου Πρόεδρος
  2. Γεώργιος Γεράρδος, A’ Αντιπρόεδρος
  3. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, B’ Αντιπρόεδρος
  4. Νικόλαος Πενθερουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
  5. Μιχαήλ Παπασάββας, Μέλος
  6. Αριστοτέλης Άννινος, Μέλος
  7. Γεώργιος Βάμιαλης, Μέλος
  8. Παναγιώτης Κοκαλάκης, Μέλος
  9. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Μέλος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 5/4/2008, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη αυτής, η οποία δε μπορεί να υπερβεί την τριετία. )<< Επιστροφή στα Διοικητικά Συμβούλια