Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2012:

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπανδρέου
Διευθύνων Σύμβουλος: Νικόλαος Πενθερουδάκης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γεράρδος
B' Αντιπρόεδρος: Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου
Μέλη:

Αριστοτέλης Άννινος
Άβλιχος Στυλιανός
Ιωακείμ Διονύσιος
Gauthier Partick
Χρήστος Παπαθάνος